Algemene voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van het online videoplatform genaamd tv.danielarends.nl die Bunker Theaterzaken B.V. beschikbaar stelt aan Gebruikers om content te kunnen bekijken (hierna: ‘Platform’). 

Het Platform wordt beheerd door Bunker Theaterzaken B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28068735 en kantoorhoudende aan het Zonneplein 30A, 1033EK te Amsterdam (hierna: Bunker Theaterzaken). Voor vragen over het Platform of deze Gebruiksvoorwaarden kun je contact opnemen via het e-mailadres info@bunkertheaterzaken.nl of telefoonnummer 020-4899899. 

1 Toepasselijkheid 


1.1
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform dat door Bunker Theaterzaken is ontwikkeld in samenwerking met TradeCast B.V.1.2
Door het gebruik van het Platform, gaat de gebruiker van het Platform (hierna: "Gebruiker") akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en met alle eventuele aanvullende voorwaarden/aanpassingen om de goede werking van het Platform te waarborgen.1.3 

Deze Gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring [tv.danielarends.nl/privacy-policy] van tv.danielarends.nl zijn te raadplegen, downloaden en printen via de gelinkte pagina, zodat deze opgeslagen of geprint kunnen worden. De Gebruiker kan ook een schriftelijk exemplaar bij Bunker Theaterzaken opvragen via de in dit document verstrekte contactgegevens. 1.4 

Indien het Platform gebruik maakt van diensten van derden, zijn ook de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van de betreffende derden van toepassing. Bunker Theaterzaken is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookie beleid van derden. 1.5 

Als via het Platform kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Voor zover deze aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden van de betreffende (promotionele) actie. 1.6
Bunker Theaterzaken kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Het is daarom raadzaam om de Gebruiksvoorwaarden eens in de zoveel tijd te bekijken.


2 Gebruiksrecht Platform2.1
Om gebruik te kunnen maken van het Platform, dient de Gebruiker de Platform-website te bezoeken. Gebruiker is verplicht het Platform te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van de aanbieder vanwaar Gebruiker het Platform bezoekt. Het is mogelijk dat er ook nog voorwaarden van de aanbieder van de apparatuur, zoals een smartphone of tablet, waarmee de Gebruiker gebruik maakt van het Platform, van Gebruiker van toepassing zijn bij gebruik van het Platform.2.2 

Bunker Theaterzaken verleent aan de Gebruiker vanaf het moment van registratie een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet- overdraagbaar recht om het Platform te gebruiken voor persoonlijk gebruik. Het is de Gebruiker niet toegestaan om het Platform te gebruiken voor commerciële doeleinden.2.3 

De Gebruiker mag het Platform niet aan derden ter beschikking stellen (waaronder het ter beschikking stellen van inloggegevens), verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bunker Theaterzaken. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om het Platform te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. 2.4 

Bunker Theaterzaken heeft te allen tijde het recht om het Platform aan te passen, gegevens te wijzigen of verwijderen, de Gebruiker het gebruik van het Platform te ontzeggen door het gebruiksrecht te beëindigen, het gebruik van het Platform te beperken of de toegang tot het Platform geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Bunker Theaterzaken zal de Gebruiker hierover op een passende wijze informeren. 2.5 

Bunker Theaterzaken spant zich naar beste vermogen in om het Platform ten behoeve van de Gebruiker functioneel te houden maar zij garandeert niet dat het Platform in de toekomst altijd beschikbaar zal blijven en altijd foutloos werkt.

3 Aanmelding, registratie en gebruik van het Platform


3.1 

Nadat de Gebruiker het Platform betreedt, wordt de mogelijkheid geboden aan de Gebruiker zich te registreren op het Platform door de daartoe bestemde instructies op te volgen. De gegevens die daarbij worden gevraagd, zoals naam en e-mailadres, kunnen benodigd zijn om gebruik te kunnen maken van het Platform. Op de verwerking van persoonsgegevens via het Platform is de privacyverklaring [tv.danielarends.nl/privacy-policy] van tv.danielarends.nl van toepassing. Alleen volledig en naar waarheid ingevulde registraties worden in behandeling genomen. Bij eventuele wijzigingen in deze gegevens dient de Gebruiker de gegevens aan te passen op het Platform. 3.2 

Het gebruik van het Platform is voor eigen rekening en risico van de Gebruiker. 3.3 

Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar dient hij/zij voor het gebruik van het Platform de toestemming van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger te hebben. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert de Gebruiker dat hij/zij 16 jaar of ouder is of dat hij/zij toestemming heeft van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 3.4 

Het Platform functioneert alleen met behulp van de daarvoor noodzakelijke apparatuur en (internet) verbindingen. Om van het Platform gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.3.5 

Om misbruik en/of storingen en andere problemen te voorkomen, dient de Gebruiker er voor te zorgen dat de apparatuur en verbindingen voldoende beveiligd zijn, bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen.3.6 

De Gebruiker staat er jegens Bunker Theaterzaken voor in dat de gebruikte apparatuur en verbindingen geen schade veroorzaken aan Bunker Theaterzaken en/of Tradecast B.V. dan wel derden c.q. daarmee geen rechten van Bunker Theaterzaken en/of Tradecast B.V. dan wel derden worden geschaad.3.7 

De Gebruiker zal de naam en reputatie van Bunker Theaterzaken te allen tijde in acht nemen en er voor zorgdragen dat zijn/haar gebruik van het Platform op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Bunker Theaterzaken.

4 Intellectuele eigendomsrechten 


4.1 

Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van) het Platform, waaronder de daarin opgenomen gegevens, de onderliggende software, afbeeldingen, teksten en video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij Bunker Theaterzaken, dan wel haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bunker Theaterzaken is het niet toegestaan enig onderdeel/inhoud van het Platform te kopiëren of in (on)bewerkte vorm te openbaren, exploiteren of op enige andere wijze te gebruiken.4.2 
Als naar het oordeel van Bunker Theaterzaken aannemelijk is dat het Platform inbreuk maakt op enig recht van een derde, dan is Bunker Theaterzaken gerechtigd, naar eigen keuze, hetzij naar het oordeel van Bunker Theaterzaken gelijkwaardige content ter beschikking te stellen of om de levering van het Platform per direct te staken. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en/of verplichting tot schadevergoeding is uitgesloten.

5 Aansprakelijkheid

5.1
Het Platform is met de grootste zorg samengesteld. Bunker Theaterzaken kan echter niet garanderen dat het Platform altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Bunker Theaterzaken behoudt zich het recht voor het Platform (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen.5.2 

Bunker Theaterzaken is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van de apparatuur en verbindingen van Gebruiker daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering, vertraging, manipulatie of onderschepping van de aflevering van elektronische berichten en/of de functionaliteiten van het Platform danwel het anderszins niet op de juiste wijze functioneren van het Platform en hieruit voortvloeiende schade.5.3 

Bunker Theaterzaken is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, Bijdragen en andere materialen of uitingen die Gebruikers of derden via het Platform plaatsen of verschaffen. Bunker Theaterzaken behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, Bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die op het Platform worden geplaatst.5.4 

Bunker Theaterzaken geeft geen enkele garantie af met betrekking tot het gebruik van het Platform dan wel de inhoud daarvan en Bunker Theaterzaken is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van het Platform dan wel de inhoud daarvan. 5.5 

De in dit artikel en deze Gebruiksvoorwaarden genoemde uitsluitingen van aansprakelijkheden van Bunker Theaterzaken gelden eveneens voor alle door Bunker Theaterzaken ingeschakelde hulppersonen en derden.5.6 

De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bunker Theaterzaken.5.7 

De Gebruiker vrijwaart Bunker Theaterzaken voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van het Platform, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Bunker Theaterzaken, een andere gebruiker van het Platform dan wel een derde. De Gebruiker zal Bunker Theaterzaken alle schade en kosten vergoeden die Bunker Theaterzaken als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

6 Privacy en cookies


6.1 

Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Bunker Theaterzaken zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De manier waarop Bunker Theaterzaken omgaat met de persoonsgegevens van de Gebruikers is beschreven in de privacyverklaring [tv.danielarends.nl/privacy-policy].6.2 

Bunker Theaterzaken gebruikt de persoonsgegevens van de Gebruiker voor de volgende doeleinden: a) om het Platform te laten functioneren, b) om de Gebruiker gebruik te kunnen laten maken van de verschillende functies binnen het Platform, c) om het Platform af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker, zodat de Gebruiker niet telkens opnieuw zijn/haar gegevens hoeft in te vullen, d) om het Platform verder te ontwikkelen en te verbeteren, e) voor statistische doeleinden, f) om via het Platform aanbiedingen aan de Gebruiker te doen en voordelen te bieden die te maken hebben met de dienstverlening en producten van Bunker Theaterzaken onder de voorwaarden dat de Gebruiker daar toestemming voor heeft gegeven, g) om indien daartoe toestemming is gegeven, via het Platform zgn. pushberichten te versturen met aanbiedingen, tips en voordelen.

7 Beëindiging gebruik van het Platform door Gebruiker

7.1 
De Gebruiker kan het gebruik van het Platform op ieder gewenst moment beëindigen, door het Platform van zijn (mobiele) apparaat te verwijderen of te deïnstalleren of het Platform niet meer te gebruiken. 

8 Gebruik apparatuur en software van derden8.1
Het gebruik van (mobiele) apparatuur en software van derden die benodigd kunnen zijn voor het gebruiken en/of bezoeken van het Platform is onderhevig aan de voor deze derden geldende (gebruiks)voorwaarden. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de voor derden geldende (gebruiks)voorwaarden. De (gebruiks)voorwaarden van onder andere Apple en Google kunnen gelden wanneer het Platform gebruikt wordt.   

9 Apple9.1 

In aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden gelden de voorwaarden als genoemd in dit artikel bij het gebruik van Apple apparatuur en/of programmatuur.9.2
Apple Inc. (hierna: ‘Apple’) is geen partij in de afspraken tussen Bunker Theaterzaken en Gebruiker en is niet verantwoordelijk voor het Platform en de inhoud daarvan. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Apple, beschikbaar via www.apple.com, verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruikersvoorschriften voor op deze Gebruiksvoorwaarden.9.3 

Het gebruiksrecht in artikel 2 van deze Gebruiksvoorwaarden is beperkt tot het gebruik van het Platform op de door Apple geautoriseerde apparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Apple.


9.4 
Apple is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van het Platform.


9.5 
Apple is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van Gebruiker of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.


9.6 
Door aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden bevestigt de Gebruiker dat hij/zij a) niet woonachtig is in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een ‘terrorist supporting country’ en b) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met ‘prohibited or restricted parties’.


9.7 
Onverlet het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat Apple derde begunstigde met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden is en dat Apple recht heeft de bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware Bunker Theaterzaken.

10 Google10.1

In aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden gelden de voorwaarden als genoemd in dit artikel bij het gebruik van Google apparatuur en/of programmatuur.10.2 

Google Inc. (“Google”) is geen partij bij de Overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor het Platform en de Inhoud daarvan. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Google, beschikbaar via www.google.com verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruiksvoorschriften voor op de Gebruiksvoorwaarden.10.3 

De licentie in artikel 2 van de Gebruiksvoorwaarden is beperkt tot het gebruik van het Platform op de door Google geautoriseerde randapparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Google.10.4 

Google is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van het Platform.10.5

Google is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van u of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.10.6 

Door aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden bevestigt de Gebruiker dat hij/zij (i) niet woonachtig is in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een “terrorist supporting country” en (ii) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met “prohibited or restricted parties”.10.7 

Onverlet het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat Google derde begunstigde met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden is en dat Google het recht heeft de bepalingen in de Platform Voorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware Bunker Theaterzaken.

11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 

Op deze Gebruiksvoorwaarden, op het gebruik van het Platform en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.11.2 

Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van het Platform zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Bunker Theaterzaken is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De Gebruiksvoorwaarden zijn laatst gewijzigd op 2 oktober 2023.